PRIVACYVERKLARING

Autobedrijf Midland BV & Midland Trucks BV hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke manier wij uw persoonlijke gegevens verwerken en met welke doeleinden dit gebeurt. Bovendien heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten die in deze privacyverklaring zullen worden beschreven.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Autobedrijf Midland BV & Midland Trucks BV houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring zal in verloop van tijd gewijzigd kunnen worden in verband met toekomstige wetswijzigingen. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Autobedrijf Midland BV | Wulverhorstpad 1 | 3447 GH Woerden | 0348-430988 administratie@autobedrijfmidland.com | BTW-nummer: NL850429304B01 | KvK-nummer: 52404552

Midland Trucks BV | Wulverhorstpad 1 | 3447 GH Woerden | 0348-430988 administratie@autobedrijfmidland.com | BTW-nummer: NL850429213B01 | KvK-nummer: 52404269

1. Wijzen van verwerken persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen op de volgende wijzen worden verwerkt:

 1. Uw persoonlijke gegevens worden enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt verwerkt.
 2. Uw uitdrukkelijke toestemming zal worden gevraagd indien wij deze juridisch gezien nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 3. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens is gewaarborgd.
 4. Autobedrijf Midland BV & Midland Trucks BV bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 5. Persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij
  1. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verstrekt;
  2. dit als zodanig in deze privacyverklaring is aangegeven;
  3. dit naar het oordeel van Autobedrijf Midland BV en/of Midland Trucks BV noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
  4. Autobedrijf Midland BV en/of Midland Trucks BV op grond van wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
  5. een externe partij wordt ingeschakeld om bepaalde verwerkingen voor Autobedrijf Midland BV en/of Midland Trucks BV uit te voeren.

2. Doeleinden verwerking, grondslag, typen en opslagperiode persoonlijke gegevens klanten & leveranciers

 1. Persoonlijke gegevens van klanten en leveranciers worden door Autobedrijf Midland BV en Midland Trucks BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleind(en):
  1. Administratieve doeleinden
  2. Communicatie
  3. Informatieverstrekking
 2. De grondslag voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is de overeengekomen of eventuele toekomstige overeenkomst.
 3. Voor eerder genoemde doeleinden kunnen Autobedrijf Midland BV & Midland Trucks BV u verzoeken de volgende typen persoonsgegevens te verstrekken en deze verwerken:
  1. Voornaam; tussenvoegsel(s); achternaam; bedrijfsnaam; namen contactperso(o)n(en)
  2. (Zakelijk) Telefoonnummer; (zakelijke) mobiele nummer(s) (van contactperso(o)n(en))
  3. (Zakelijk) E-mailadres
  4. BTW-nummer
  5. Adres, postcode en plaats
  6. Polisnummer van de verzekering
  7. Betalingscondities
  8. IBAN bankgegevens
  9. Burgerservicenummer
  10. Kopie rijbewijs en/of legitimatiebewijs
  11. Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel
  12. Crediteuren- en debiteurenkaart
  13. Kopie NIWO vergunning

3. Verstrekking persoonlijke gegevens aan derden

  1. De persoonlijke gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
   1. Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
   2. Het verzorgen van de (financiële) administratie
   3. En overige (incidentele) handelingen die het noodzakelijk maken om gegevens te verstrekken aan derden
  2. In andere situaties zullen wij nooit de door uw verstrekte persoonlijke gegevens aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoonlijke) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht de gegevens af te geven.

4. Beveiliging

Autobedrijf Midland BV & Midland Trucks BV hanteren procedures voor de beveiliging van fysieke en digitale persoonlijke gegevens en heeft toegangsbeperkingen ingesteld voor digitale systemen. Autobedrijf Midland BV & Midland Trucks BV spannen zich tot het uiterste in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

   1. Alle personen die namens Autobedrijf Midland BV en/of Midland Trucks BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
   2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
   3. Wij maken back-ups van de persoonlijke gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke oftechnische incidenten
   4. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
   5. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonlijkegegevens
   6. De schriftelijke administratie wordt na afloop van de werkdag vergrendeld met slot bewaard.

5. Rechten omtrent uw persoonlijke gegevens

   1. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
    1. Recht op inzage van uw persoonlijke gegevens welke wij ontvangen hebben
    2. Recht op een verzoek om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen
    3. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (of een deel hiervan) van uw persoonlijke gegevens door ons of door derden
    4. Recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij
    5. Recht op intrekking van de gegeven toestemming van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
   2. Wij kunnen u in dergelijke gevallen vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.
   3. Een verzoek tot inzage of afschrift van persoonlijke gegevens kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een andere of bescherming van een betrokkene.

6. Aanpassen privacyverklaring

   1. Autobedrijf Midland BV & Midland Trucks BV hebben het recht om deze privacyverklaring op elk gewenst moment aan te passen. De meest actuele privacyverklaring is in te zien op de website van Autobedrijf Midland BV.
   2. Indien bepalingen uit deze privacyverklaring geheel of gedeeltelijke nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, blijven de overige bepalingen van de privacyverklaring onverminderd van kracht.

7. Overige bepalingen

   1. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
   2. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen het natuurlijk erg vervelend vinden mochten wij er dan niet samen uitkomen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
   3. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.