ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOBEDRIJF MIDLAND B.V. MIDLAND TRUCKS B.V.

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Autobedrijf MidlandB.V. en Midland Trucks B.V. (hierna: “Midland”) gedane aanbiedingen, op alle met
Midland gesloten overeenkomsten, alle aan Midland verstrekte opdrachten en overige door Midland verrichte werkzaamheden en verleende diensten.

1.2. Midland wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper en/of huurder en/of opdrachtgever bij deze uitdrukkelijk van de hand.

1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 2 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Het vervoermiddel: bedrijfswagen alsmede bedrijfswagenchassis, trailer, oplegger en aanhangerschassis, alles in de ruimste zin des woords.

– De overeenkomst: elke overeenkomst van koop en verkoop en/of huur en verhuur van een nieuw of gebruikt vervoermiddel of onderdelen en toebehoren daarvoor, dan wel tot het verrichten van montage, demontage, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en/of schadetaxaties.

– De koper: de (rechts)persoon die ingevolge de overeenkomst handelsproducten, een nieuw of gebruikt vervoermiddel dan wel onderdelen en toebehoren, daarvoor koopt.

– De huurder: de (rechts)persoon die met Midland een overeenkomst van huur en verhuur aangaat.

– De opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Midland opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden, een (rechts)persoon die handelt in uitoefening van een beroep op bedrijf.

– Handelsproducten: alle (overige) producten in de meest ruime zin des woords, welke door Midland worden verhandeld.

Artikel 3 DE AANBIEDING/ TOT STANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen van Midland – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs onverwijld na aanvaarding door koper en/of huurder en/of opdrachtgever van de aanbieding.

3.2 Een aanvaarding van een aanbieding, als bedoeld in artikel 3.1, welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Midland niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding afwijkt.

3.3 Een bindende overeenkomst en/of opdracht komt eerst tot stand na de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Midland, ondertekening van een hierop betrekking hebbend geschrift of uitlevering c.q. terbeschikkingstelling door Midland van hetgeen conform de overeenkomst is geleverd.

3.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper en/of huurder en/of opdrachtgever solvent is en bij aflevering het door hem verschuldigde is voldaan of indien Midland zekerheid heeft dat koper en/of huurder en/of opdrachtgever het op grond van de overeenkomst aan Midland verschuldigde volledig heeft voldaan of zal voldoen.

Artikel 4 PRIJZEN

4.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in Euro’s exclusief BTW.

4.2 Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 3.1, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst is geaccepteerd, worden herzien.

4.3 Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen, verhoging van belastingen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, loon en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.

4.4 Midland is gerechtigd alle behandelingskosten, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) boetes of facturen van derden, aan koper, huurder en/of opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 De koper, opdrachtgever en/of huurder kan gebruik maken van een automatische incasso. In dat geval zal Midland geen administratiekosten in rekening brengen. Indien koper, opdrachtgever of huurder geen gebruik willen maken van een automatische incasso,dan is Midland gerechtigd om € 2,00 per betaalopdracht in rekening te brengen vooradministratiekosten.

Artikel 5 LEVERTIJD EN REPARATIEDUUR/KOSTEN

5.1. Levertijden van vervoermiddelen, duur en kosten van reparaties en/of opdrachten worden slechts bij benadering opgegeven en vormen geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 onder a BW.

5.2. Vervangen zaken worden alleen dan aan de koper ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is overeengekomen. In het andere geval worden deze zaken eigendom van Midland zonder dat de koper op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.

Artikel 6 RUILCOMPONENTEN

Ruilcomponenten worden slechts verkocht tegen inlevering van een oude component van hetzelfde merk, type of dezelfde soort, die niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waaraan de vitale onderdelen op normale wijze te reviseren zijn. Wordt een component met zodanige gebreken wel ingeleverd, dan komen de hogere kosten ten laste van koper.

Artikel 7 LEVERING- EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De levering van vervoermiddelen en handelsproducten aan koper geschiedt af bedrijf (van Midland) voor rekening en risico van koper.

7.2 Midland behoudt zich de eigendom van het vervoermiddel en handelsproducten voor totdat koper het door hem verschuldigde heeft voldaan terzake alle vorderingen overeenkomsten van Midland met koper alsmede terzake vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door koper van alle overeenkomsten met Midland, waaronder begrepen rente en kosten.

7.3 Koper vrijwaart Midland voor aanspraken, die derden op Midland zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

7.4 Zolang koper al hetgeen door hem aan Midland verschuldigd is niet volledig heeft voldaan, is het hem verboden de zaken te vervreemden of daarop ten behoeve van een derde een pandrecht te vestigen. Dit pandverbod heeft ook werking tegen derden en is derhalve goederenrechtelijk van aard.

Artikel 8 RISICO

Zodra het vervoermiddel ex artikel 7.1 aan koper is afgeleverd, is het vervoermiddel voor rekening en risico van koper.

Artikel 9 OVERMACHT

9.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Midland, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst niet meer of niet meer in volle omvang van Midland kan worden gevergd, geven Midland het recht geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

9.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere (doch niet uitsluitend), voor zover één en ander niet begrepen in het voormelde artikel 9.1, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van Midland, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, abnormaal hoge of lage waterstand, onwerkbaar weer, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoer verboden, maatregelen van Nederlandse en/ of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/ of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand of diefstal, storing en levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van Midland als bij derden van wie Midland de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en alle overige zaken, buiten de wil of toedoen van Midland ontstaan.

Artikel 10 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Garantie op nieuwe vervoermiddelen, originele onderdelen en handelsproducten wordt door Midland gegeven overeenkomstig de bij de importeur/ leverancier op het tijdstip van de aflevering geldende garantiebepalingen (fabrieksgarantie) en uitsluitend indien en voor zover een fabrieksgarantie bestaat.

10.2 Op door Midland afgeleverde gebruikte zaken en/of handelsproducten, waaronder vervoermiddelen, is geen garantie van toepassing.

10.3 (Reparatie)Opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met hetgeen bij de (reparatie)opdracht omtrent het te bereiken resultaat redelijkerwijs in de gegeven omstandigheden kan worden verlangd.

10.4 Voor door derden verrichte werkzaamheden en/of leveranties wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Ook doet het verrichten van werkzaamheden door derden eerdere garanties vervallen.

10.5 Elke overige aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van koper en/of derden, aan personen en/of zaken, op welke wijze, door wie of waardoor ook ontstaan is uitgesloten, tenzij de wet anders bepaalt.

10.6 Indien en voorzover er op Midland enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen is gepresteerd, welke zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur aangaande de onderliggende overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid door de verzekeraar van Midland wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid voor gevolgschade waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) begrepen winstderving, omzet- of inkomensverlies, personeelskosten en bedrijfsstagnatie is sowieso uitgesloten.

10.7 Koper vrijwaart Midland in elk geval tegen aanspraken van derden.

10.8 Koper wordt steeds geacht te zijn verzekerd voor gevallen als in dit artikel genoemd, alsmede de verzekeringspenningen stipt en volledig te hebben voldaan.

10.9 Klachten met betrekking tot door Midland aan koper afgeleverde zaken en door Midland verrichte werkzaamheden worden slechts in behandeling genomen, indien en voor zover de koper daarvan binnen 8 dagen nadat de koper de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen de garantietermijn, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Midland kennis heeft gegeven en de koper Midland onverwijld in de gelegenheid heeft gesteld de klacht te onderzoeken, een en ander op straffe van verval van rechten. Deze bepaling treedt in de plaats van de artikelen 6:89 BW en 7:23 lid 1 BW.

Artikel 11 BIJZONDERE VOORWAARDEN TERZAKE DE VERHUUR VAN VERVOERMIDDELEN
11.1 Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle tussen Midland en huurder te sluiten huurovereenkomsten, tenzij hiervan in het hierna volgende wordt afgeweken.

11.2 Huurovereenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Midland binden Midland niet voor zover deze niet schriftelijk door Midland zijn bevestigd.

11.3 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken termijn.

11.4 Indien huurder tekortschiet in nakoming van de overeenkomst, in geval van surseance van betaling, faillissement, het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de huurder, kan Midland de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is en onverminderd het recht van Midland op een vergoeding van kosten, nadeel en rente.

11.5 Midland heeft het recht elke overeenkomst met een huurder met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke beslissing te ontbinden, indien en voor zover blijkt dat de huurder wordt verdacht of is veroordeeld voor een strafbaar feit waarbij het gehuurde van enige overeenkomst betrokken is bij het (vermeende) strafbaar feit dan wel dat in het kader van het (vermeende) strafbare feit beslag is gelegd op het gehuurde of op enige andere wijze uit de beschikking van de huurder is geraakt. Midland zal in dat geval aanspraak maken op een boete ter hoogte van de huursom, onverminderd het recht op schadevergoeding.

11.6 Huurder heeft het vervoermiddel in goede staat van onderhoud ontvangen, met de daarbij behorende documentatie en bijkomende zaken, waaronder sleutels. Mocht er bij aanvang van de huur geen proces-verbaal van oplevering zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde door huurder bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van gebruik van het gehuurde aan verhuurder opgeleverd in de staat die verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens normale slijtage en veroudering. Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur, wordt huurder verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Het gestelde in de laatste zin van artikel 7:224 lid 2 BW is niet van toepassing.

11.7 De eigendom van het vervoermiddel berust bij Midland. Alles wat door of vanwege de huurder wordt gemonteerd of wordt aangebracht wordt daardoor eigendom van Midland. De huurder is niet bevoegd het vervoermiddel te vervreemden aan derden onder te verhuren of mede in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij Midland hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

11.8 Huurder zal het vervoermiddel gedurende de huurperiode behoorlijk gebruiken en aan het einde van de huurperiode in de staat waarin hij het gehuurde heeft verkregen wederom aan Midland teruggeven.

11.9 Gedurende de tijd dat huurder over het vervoermiddel beschikt, zijn alle kosten van het gebruik van het vervoermiddel o.a. brandstof, olie, stalling, banden voor huurder. Eventuele sleepkosten en transportkosten van het vervoermiddel zijn voor rekening en risico van de Midland.

11.10 Reparaties aan het vervoermiddel zonder toestemming van Midland zijn voor rekening en risico van de huurder.

11.11 De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs (groene kaart) en eventuele grensdocumenten.

11.12 Zolang de huurder na het terugbrengen van het vervoermiddel bij Midland de autopapieren niet volledig aan Midland heeft teruggegeven, lijdt Midland bedrijfsschade, waarvoor de huurder aansprakelijk is op de voet van artikel 11.13 en 11.14.

11.13 Huurder verklaart nadrukkelijk volledig bekend te zijn met betrekking tot de voor de auto gesloten verzekeringen of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, zoals een eventuele inzittenden verzekering. Deze moeten allen door de huurder zelf en voor eigen rekening gesloten worden, tenzij anders wordt overeengekomen.

11.14 In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of bestuurder van het vervoermiddel, opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig document en/of daarbij behorende (andere) zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is huurder verplicht Midland daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en dit bovendien schriftelijk te bevestigen.

11.15 De huurder is verplicht de door de Midland gegeven instructies op te volgen. Bij in gebreke blijven met de voornoemde kennisgeving als bedoeld in artikel 11.14 en bij niet opvolgen van voornoemde instructies, zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door Midland te lijden schade aansprakelijk zijn.

11.16 De huurder is aansprakelijk voor alle schade (waaronder inbegrepen eventueel verlies en de in artikel 11.19 genoemde bedrijfsschade), welke gedurende de huurperiode aan het vervoermiddel mocht worden toegebracht en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

11.17 De huurder vrijwaart Midland voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor Midland op grond van de wet aansprakelijkheid mocht zijn en waarvoor onder een eventuele WA verzekering van huurder geen dekking mocht worden gegeven.

11.18 De huurder vrijwaart Midland voor alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan Midland mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

11.19 De eventueel door Midland te lijden bedrijfsschade als bedoeld in artikel 11.15 is voor rekening van de huurder en wordt reeds thans voor beide partijen bindend, onverschillig of één der partijen kan bewijzen dat deze schade in werkelijkheid meer of minder bedraagt, bepaald op het aantal reparatiedagen, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag. Hierop komt echter in mindering hetgeen Midland, eventueel onder de casco verzekering van huurder, aan schadevergoeding ter zake mocht ontvangen.

11.20 De omvang van de casco schade en bedrijfsschade zal, indien partijen hieromtrent geen overeenstemming bereiken, voor beide partijen bindend worden vastgesteld door een door de betrokken verzekeraar of, zo deze daartoe (nog) niet overgaat, door beiden partijen te benoemen deskundige.

11.21 De kosten van het taxatierapport, behorende tot de schade, komen voor rekening van de huurder.

11.22 De huurder zal de totale schade onmiddellijk nadat deze is vastgesteld aan Midland vergoeden, voor zover deze niet onder de casco verzekeraar van huurder aan Midland vergoed mocht worden.

11.23 Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of bestuurder van de auto of inzittenden daarvan mochten ontstaan en gevolgen van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van het vervoermiddel met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt Midland geen aansprakelijkheid.

11.24 Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het vervoermiddel tijdens de huurperiode, draagt Midland voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.

11.25 Midland heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijden zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar haar oordeel het vervoermiddel niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 12 BETALING

12.1 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

12.2 Indien de koper en/of huurder en/of opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet binnen 14 dagen na de factuurdatum nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is koper en/of huurder en/of opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand.

12.3 In geval de koper en/of huurder en/of opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen na de factuurdatum betaalt, is koper en/of huurder en/of opdrachtgever alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De invorderingskosten van artikel 6:96 lid 4BW bedragen tenminste € 250,00.

Artikel 13 COMPENSATIE/ VERREKENING/ OPSCHORTING

13.1 Het is koper en/of huurder en/of opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan Midland verschuldigd bedrag te compenseren of te verrekenen met bedragen, welke Midland aan hem verschuldigd is, waaronder tevens begrepen (vermeende) vorderingen met betrekking tot vergoeding van schade.

13.2 Koper en/of huurder en/of opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van de huurovereenkomst in verband met enige andere met
Midland gesloten overeenkomst.

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle door Midland verrichte handelingen, waaronder een door Midland gesloten overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen worden gebracht voor de in Nederland bevoegde rechter, meer specifiek de Rechtbank Midden-Nederland.